top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Algemeen:
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstudio Nance&Zo en een klant waarop nagelstudio Nance&Zo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   

 • Inspanningen:
  Nagelstudio Nance&Zo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Nance&Zo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

   

 • Afspraken:
  De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan nagelstudio Nance&Zo melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag nagelstudio Nance&Zo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, vervalt de afspraak en mag nagelstudio Nance&Zo het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nagelstudio Nance&Zo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in nagelstudio Nance&Zo.

   

 • Betaling:
  Nagelstudio Nance&Zo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. Alle gemelde prijzen zijn inclusief btw.
  De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Nagelstudio Nance&Zo mag 2x per jaar een prijsverhoging invoeren.  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de PIN  te voldoen.

   

 • Persoonsgegevens & privacy:
  De klant voorziet nagelstudio Nance&Zo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan nagelstudio Nance&Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Nance&Zo neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelstudio Nance&Zo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Nagelstudio Nance&Zo zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

   

 • Geheimhouding:
  Nagelstudio Nance&Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, nagelstudio Nance&Zo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

   

 • Aansprakelijkheid:
  Nagelstudio Nance&Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat nagelstudio Nance&Zo is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Nance&Zo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar nagelstudio Nance&Zo.

   

 • Garantie:
  Nagelstudio Nance&Zo geeft de cliënt 7 kalenderdagen garantie op de behandeling en de producten.
  Deze garantie vervalt indiende klant:
  De kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  Zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  De kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  Andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  De adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels  niet heeft opgevolgd.
  Het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  De producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

   

 • Beschadiging & diefstal:
  Nagelstudio Nance&Zo heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

   

 • Klachten:
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse  van nagelstudio Nance&Zo ( Nancy Hendriks- van Knippenberg).
  Nagelstudio Nance&Zo moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal nagelstudio Nance&Zo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien nagelstudio Nance&Zo en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

   

 • Nail art:
  Indien de klant een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio Nance&Zo. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio Nance&Zo. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

   

 • Behoorlijk gedrag:
  De klant behoort zich in nagelstudio Nance&Zo behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft nagelstudio Nance&Zo het recht de klant de toegang tot nagelstudio Nance&Zo te weigeren onder opgaaf van redenen.

   

 • Recht:
  Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Nance&Zo en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page